یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

روستای دودان(dawdan)، نام محلی و (در ادبیات) کوردی: دەوان(dawan)


منشور اخلاقی دهیار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور اخلاقی دهیاری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور اخلاقی دهیاری