شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

روستای دودان(dawdân یا dudân) / دەوان(dawân)


منشور اخلاقی دهیار

 

منشور اخلاقی دهیاری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور اخلاقی دهیاری