شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

روستای دودان(dawdân یا dudân) / دەوان(dawân)


عکس های متفرقه