چهارشنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۸

روستای دودان(dawdan)، نام محلی و (در ادبیات) کوردی: دەوان(dawan)


فعالیت ها و خدمات