شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

روستای دودان(dawdân یا dudân) / دەوان(dawân)


اعضای شورای اسلامی روستای دودان

رئیس : سعدی ابراهیمی، دیپلم اقتصاد

 

نایب رئیس : ساسان احمدی، دیپلم علوم انسانی

 

منشی و خزانه دار : جهانگیر پاک سرشت، لیسانس معماری